Familia

dae sa ua a su binu su caminu est prus longu chi dae su càlighe a sa buca

Familia – Isola dei Nuraghi IGT

Cherimus su lugore, su cuntrastu, su praghere…
cherimus crèschere in sa mesa, cun su càlighe in manu alimentende s“ànima.

FAMÌLIA est nàschidu pro istare in pare mandighende e riende, est unu binu agreste chi tenet un“ànimu nòbile, generosu in su gustu e chi tenet s“orgòlliu de rapresentare custa terra ue su Muristellu at caminadu in pare a su Cannonau.

Su Muristellu e su Cannonau sunt istados postos in sa matessi bìngia pro motivos chi pertocant sa costàntzia de sa produtzione. Sa pertzentuale tra sos duos bidighìngios est dada dae sa produtzione in base a s“annada.

Bidighìngiu: Muristellu (Bovale Sardu), bidighìngiu sardu a pupujone ruiu.
Tipu de coltivatzione: cordone isperonadu.
Densidade de impiantu: 5680 fundos a ètaru.
Rendimentu/ètaru: 55 cuintales.
Vinificatzione: binnenna fata a manu, in ruju e una boddidura in sas bùcias de sete dies. Fermentos indìgenos, afinigadu in atzàrgiu e ampulla, sena prodotos de sìntesi, filtratziones o protzessos crarificantes.
Colore: ruju prenu cun riflessos tanados.
Profumu: a nasu si leant aromas de frutos rujos aunidos a notas dìligas e balsàmicas.

Sabore: caente chi s’agradesset, armònicu, pagu tànnicu, nos torrat sos aromas chi si leant a su nare.
Gustu: caente e delicadu chi si cumpensat cun sos tanninos giòvanos ma a su matessi tempus elegantes. Su finale est longu chi acuntentat e a su tragu torrat totu sos profumos.
Cumbinatzione: atòbios cun amigos a merie cun afitados e casu sardu semi-istajonadu, supa de pische e pische rassu a sa graìllia, petza ruja, supa de legumines ispetziados.

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies.
Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies

Consenti Consenti