Oberaìa

Afundare a intro sa terra sena mòrrere

Oberaìa – Isola dei Nuraghi IGT

Ite privilègiu mannu chi tenet sa bide… semper in sintonia profunda cun sa terra afestende sas raighinas e sa vida.

Su 23 de abrile in Pèrfugas b“est sa festa patronale dedicada a Santu Jorzi ammaniada dae s“assòtziu Oberaia de Santu Jorzi de Pèrfugas. Custu binu nieddu est unu brindisi a sas raighinas, a sa cultura, a cussos de s“assòtziu matessi.

Oberaia est su binu nostru pro custa festa.

Bidighìngiu: Bidighìngiu sardu a pubujone ruju, Cabernet Sauvignon.
Tipu de coltivatzione: arborita e cordone isperonadu.
Densidade de impiantu: 5680 fundos a ètaru
Rendimentu/ètaru: 35 cuintales.
Vinificatzione: in ruju cun una boddidura in sa bùcias de binti dies. Fermentos indìgenos, afinigadu in cubas de linna de chercu pro deghe meses, in pare a sa feghe, e pro àteros ses meses in ampulla.
Colore: ruju intensu cun riflessos granados.

Profumos: Su nasu leat aromas de frutas agrestes de litu e amarena, sentores de ispètzias. Sabore prenu, ricu, corposu (de cunsistèntzia), tànnicu chi s’agradesset.
Cumbinatzione: primos tìpicos de sa coghina de ierru, petza de animales agrestes

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies.
Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies

Consenti Consenti