Prama Dorada

fiamus barbatellas e como semus ua, semus binu

Prama Dorada Isola dei Nuraghi IGT

Cando donas a su mundu su chi tenes de bonu, issu matessi ti lu torrat cun una vrina, cun unu suspiru, cun unu binu bonu.

Prama Dorada est un“iscoberta, unu binu biancu antigu de cando in sas filas s“ammisturaiant variedades infirchidas cun sos mègius isticos de duos binos mai pretzisos. Prama Dorada est s“unione de sas variedades sardas chi istimamus de prus, un“ammisturu ricu, elegante e pro su prus ùnicu.

Bidighìngiu: bidighìngios sardos autòctonos a pupujone biancu.
Tipu de cultivatzione: guyot.
Densidade de impiantu: 4.000 fundos a ètaru.
Rendimentu/ètaru: 60/70 cuintales.
Vinificatzione in biancu, boddidura de mìnimu sette dies in sas bùcias, supressadura lèbia, pied-de-cuve cun fermentos indìgenos, blend, battonage de noe meses in sa feghe fina, sena prodotos de sìntesi, filtratziones o protzessos crarificantes.
Colore: grogu prenu cun gradatziones lùtzigas de topàtziu.

Profumos: profumos de fruta de istadiale a pulpa bianca de diferentes variedades sena fortzaduras esòticas. Sentores chi s“ismanniant e prèmiant a s“ora de lu degustare cun delicadas notas de mèndula, de mele e de clorofilla in unu bouquet de finesa manna.
Gustu: tundu, delicadu, caente chi si cumpensat cun unu gustu pagu pagu saboridu, armoniosu e de istrutura bona meda. Lassat unu sabore de mèndula.
Cumbinatzione: antipastos elaborados de sa coghina de mare, presutu cruu fatu in domo, primos saboridos e picantes, casu cun su cortzu froridu e cun erbas.

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies.
Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies

Consenti Consenti