Chie semus

Semus fìgios de su bentu

Semus fìgios de sa cultura nostra, de sos balores nostros.
Semus fìgios de su bentu.

CARLO DEPERU
Deo so Carlo Deperu, sardu, viticultore e enòlogu. Apo cumpridu s’universidade de sos istùdios de Milanu in sa Facultade de Sièntzias e Tecnologias Agràrias in su cursu de viticultura e Enologia.

In sa bida e cun sa bide (m’ais a perdonare su giogu de paràulas) non si cumprit mai de ischire e a pustis de àere fatu esperièntzias diversas e aprofundidu sas connoschèntzias acadèmicas in paritzas impresas, mi so abbistu chi bi fiat carchi cosa chi mi mancaiat: recuire a domo pro “fàghere su meu”.

In su 2007 apo postu sos primos ètaros a bìngia e cussu chi antis fiat unu disìgiu oe s’est bortadu a traballu e ditzosidade. Deo matessi so su chi contivìgiat sa bìngia e su traballu de sa chentina. In su tempus lìberu mi do a sa mùsica chi est una de sas àteras passiones meas.

TATIANA HOLLER
Deo so Tatiana Holler, so brasiliana de sàmbene tedescu, biagiadora, laureada in Marketing e Comunicatzione a sa Universidade ESPM de Santu Pàulu in Brasile. Apo connotu a Carlo in Milanu in unu perìodu ue traballaia in su setore de sa publitzidade. Mi so abbandonada luego a s’amore suo pro sa Sardigna, pro su màndigu e pro su binu, tantu chi in pagu tempus amus detzisu paris de istare in custa terra meravilliosa. In s’impresa deo traballo in sa gestione de sa parte amministrativa e de su marketing aziendale.

In unu mundu globalizadu cun unu cuntzetu de bida frenèticu, amus isseberadu unu bìculu de paradisu chi contivigiamus cun amore pro chircare de fàghere su traballu su mègius possìbile.

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies.
Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies

Consenti Consenti